screenshot_garden

[Dec  3 17:19]    .
├── [Dec  3 17:24]    html.html
├── [Dec  3 17:24]    files.json
├── [Dec  3 17:22]    now watching
│   ├── [Dec  3 17:22]    fireshot-23-12-2023.jpeg
│   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 7.49.41 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-01-27 at 3.28.10 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-01-27 at 3.26.42 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-27 at 3.16.42 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-27 at 3.14.34 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-05 at 11.04.27 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-04 at 11.07.08 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-03 at 11.00.21 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-03 at 10.55.52 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-01-03 at 10.52.30 pm.png
│   └── [Dec  3 17:21]    FireShot Capture 004 - Netflix - www.netflix.com.png
├── [Dec  3 17:21]    ephemera
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-29 at 10.11.35 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-28 at 8.33.51 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-28 at 8.33.38 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-18 at 2.49.45 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-17 at 12.07.14 am.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-17 at 12.05.25 am.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-17 at 12.05.13 am.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-17 at 10.22.17 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-17 at 10.21.43 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-12 at 11.02.18 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-09 at 11.46.38 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-09 at 11.46.32 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-09 at 11.46.20 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-05 at 8.10.15 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-05 at 8.10.11 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-05 at 8.10.02 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-05 at 8.06.08 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-11-05 at 8.05.07 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-08-03 at 11.29.56 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-06-25 at 3.38.47 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screenshot 2023-02-27 at 9.41.25 pm.png
│   ├── [Dec  3 17:21]    Screen Shot 2022-12-20 at 8.56.10 pm.png
│   └── [Dec  3 17:21]    Screen Shot 2022-12-09 at 11.50.39 pm.png
└── [Dec  3 17:04]    games
    ├── [Dec  3 17:24]    omori
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.12.14 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.12.02 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.11.32 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.09.52 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.09.14 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.08.48 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.00.48 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-21 at 12.00.40 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-20 at 11.43.58 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-20 at 11.31.52 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-20 at 11.28.27 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    night in the woods
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-12 at 12.00.40 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.47.17 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.44.48 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.34.40 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.34.13 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.31.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.31.18 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.26.12 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.24.57 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.19.06 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.17.24 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.17.09 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.16.20 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.14.54 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.10.08 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 9.05.31 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.47.30 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.30.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.30.36 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.23.03 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.13.24 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.10.54 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 11.04.35 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 10.14.20 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-07-11 at 10.14.00 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    butterfly soup
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-22 at 11.44.47 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-22 at 11.35.21 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-22 at 11.25.40 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    a dark room
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-24 at 7.17.54 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-24 at 7.01.55 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-24 at 7.00.07 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screen Shot 2022-12-24 at 6.20.15 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    perfect tides
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-02-15 at 11.39.34 am.png
    ├── [Dec  3 17:24]    inua
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-03-23 at 12.43.59 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-03-23 at 12.33.16 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-03-22 at 10.11.26 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-03-22 at 10.11.09 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-03-22 at 10.10.10 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-03-22 at 10.09.48 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    mushroom musume
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-04-16 at 2.51.52 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-04-16 at 1.18.13 am.png
    │   └── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-04-15 at 4.22.59 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    danganronpa 3
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-05-11 at 9.57.16 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-04-26 at 8.18.05 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-04-23 at 4.44.57 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-04-23 at 4.43.50 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-04-23 at 4.43.21 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-04-23 at 4.43.11 pm.png
    ├── [Dec  3 17:24]    earthbound
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-09-01 at 6.04.19 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-09-01 at 5.48.16 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-09-01 at 5.39.13 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-09-01 at 5.35.44 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-08-31 at 4.40.03 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-08-31 at 4.05.14 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-08-31 at 4.03.29 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:24]    Screenshot 2023-08-31 at 3.55.10 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 3.54.12 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 3.53.55 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 3.45.35 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 3.44.37 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 3.43.03 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 3.34.29 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-30 at 6.49.09 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-30 at 6.46.41 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-30 at 6.42.04 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-30 at 6.41.17 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    the devil's imago
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 12.59.26 am.png
    ├── [Dec  3 17:23]    rhythm heaven fever
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 6.35.20 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 6.21.42 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-08-31 at 6.16.58 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    place of ruin
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 11.00.21 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 11.00.02 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 10.59.53 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    passages
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-09 at 11.34.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-09 at 11.33.48 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-09 at 11.33.08 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    drift mine satelleite
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 11.05.33 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 11.04.41 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-12 at 11.04.20 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    south scrimshaw, part one
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.34.48 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.33.08 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.32.47 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.29.51 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.28.51 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.25.12 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.24.15 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.04.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.02.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 4.02.03 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 3.58.41 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.57.01 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.55.46 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.55.22 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.45.54 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.44.00 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.41.34 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.40.36 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.39.44 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.39.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.38.42 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.38.31 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.35.02 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.34.09 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.30.00 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.29.31 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.29.14 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.25.59 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 3.22.54 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    a-way-to-go.com
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-26 at 12.57.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-26 at 12.57.20 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.57.09 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.56.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.56.29 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.56.10 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.55.58 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.54.57 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.54.10 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.53.50 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.53.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.53.27 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.53.16 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.51.33 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.50.50 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.50.21 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.49.46 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.49.08 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.48.29 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.47.56 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.47.34 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.47.14 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.47.05 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.46.04 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.45.56 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.45.41 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.45.26 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.45.17 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.45.15 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.45.06 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.44.59 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.44.17 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.44.10 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 12.43.22 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    corru.observer
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-04 at 11.36.00 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-11-04 at 11.04.03 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 2.46.26 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 11.32.10 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 11.31.44 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 11.06.15 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 10.51.50 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 10.42.35 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-03 at 10.40.25 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-02 at 12.03.34 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-02 at 12.01.18 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-02 at 12.00.54 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-02 at 11.57.52 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.38.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.32.04 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.28.13 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.26.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.25.13 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.10.38 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-01 at 8.09.20 pm.png
    ├── [Dec  3 17:23]    amarantus
    │   ├── [Dec  3 17:23]    Screenshot 2023-12-03 at 2.05.56 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 2.01.23 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.45.44 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.45.36 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.45.04 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.44.50 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.44.42 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.44.34 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 12.43.43 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.52.29 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.43.03 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.34.39 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.20.50 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.20.00 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.15.44 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.15.29 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.10.04 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.09.54 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-03 at 1.08.47 am.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 9.32.16 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 9.12.32 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 5.31.23 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 5.19.35 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 5.15.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.45.53 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.37.51 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.29.13 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.27.06 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.23.27 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.14.04 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 11.11.31 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 10.08.32 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-12-02 at 10.03.43 pm.png
    ├── [Dec  3 17:22]    yume nikki
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.32.17 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.28.54 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.20.41 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.18.32 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.18.19 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.15.40 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.13.10 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 6.09.59 pm.png
    ├── [Dec  3 17:22]    baldur's gate 3
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-04 at 9.35.03 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-03 at 6.23.41 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-03 at 5.27.56 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-03 at 5.26.57 pm.png
    ├── [Dec  3 17:22]    castlevania symphony of the night
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-01 at 5.28.58 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-01 at 5.23.11 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-09-01 at 5.21.38 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.31.50 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.30.04 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.12.45 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.07.17 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.04.18 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.02.47 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.00.58 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 7.00.07 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 6.59.49 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 6.58.26 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 6.57.51 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 6.54.56 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 6.54.27 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-08-31 at 6.51.54 pm.png
    ├── [Dec  3 17:22]    knuckle sandwich
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 9.53.01 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 9.39.48 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 9.37.35 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 9.03.47 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.52.58 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.51.06 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.50.02 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.49.45 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.47.59 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.32.15 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.31.57 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.31.51 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.30.46 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-27 at 8.30.29 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 9.47.32 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 5.01.31 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 4.58.47 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 4.49.19 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 4.10.39 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 3.50.29 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 11.04.43 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 10.35.30 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 10.23.24 pm.png
    │   ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 10.11.14 pm.png
    │   └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-26 at 10.00.30 pm.png
    └── [Dec  3 17:22]    catacombs of solaris
        ├── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-25 at 7.52.18 pm (2).png
        └── [Dec  3 17:22]    Screenshot 2023-11-25 at 7.48.35 pm (2).png


26 directories, 299 files


tree v2.0.4 © 1996 - 2022 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro